หน้าแรก

_____________________________________________________________________________

ประกวดมะขามหวาน และสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์ แห่งปี 2565

ภาพ/ข่าวกิจกรรม (ข่าวทั้งหมด)
———————————————————————————–

🔰เข้าร่วมการอบรมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การพัฒนาที่ดิน หลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2565
💠จัดประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 4/2565
🔸ดำเนินการจัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2565 กิจกรรมจัดเวทีถอดบทเรียน ศดปช.
🚗เยี่ยมกิจกรรมการเกษตร นางอุไรวรรณเหล็กกล้า อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเนิน
🔹ให้การต้อนรับนางนันทพร ทองอินทร์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการติดตามงานโครงการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน พร้อมทั้งเยี่ยมชมตลาดเกษตรสุขใจไทหล่มเก่า และเยี่ยมเยียนพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลรักษามะละกอฮอลแลนด์
📝จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2565
🔹ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 3/2565
🔸ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565
🚗ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนนายปรีชา เตี๊ยะตาช้าง ประธานเครือข่าย ศพก.ตำบลตาดกลอย เพื่อแนะนำให้คำปรึกษาด้านการเกษตรและติดตามงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
🚗ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนต้นกล้ากระท่อมพันธุ์ดี โครงการผลิตและขยายพันธุ์ต้นกล้ากระท่อมพันธุ์ดี
🔰ร่วมประชุมกับคณะกรรมการตลาดสุขใจไทหล่มเก่า และหน่วยงานภาคี เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงาน วางแผนการดำเนินงาน และปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับกลุ่ม 
🔹ดำเนินการชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565 แก่เกษตรกรหมู่ที่ 6 ตำบลศิลา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลตาดกลอย
🔹ดำเนินการจัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2565 กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช. ครั้งที่ 1
🤝ร่วมเวทีกับหน่วยงานภาคี เพื่อให้คำปรึกษาการจัดตั้งชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
💠ชี้แจงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565
🔹นำเกษตรกรกลุ่มเกษตรสูงวัยบ้านโคกสว่าง หมู่ 12 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรสูงวัยระดับเขต
🚗เยี่ยมเยียน นางอุไรวรรณ เหล็กกล้า อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเนิน เพื่อให้คำปรึกษาด้านการเกษตร และติดตามความพร้อมการเตรียมแปลงปลูกกาแฟ
💠ร่วมจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดคุณภาพของกรมวิชาการเกษตร หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอะโวคาโด”
🍃ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก
🎬ร่วมดำเนินการถ่ายทำรายการ”เกษตรมิติใหม่กรมส่งเสริมการเกษตร”
🌻ทบทวนการประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรสูงวัยบ้านโคกสว่าง 
💠เข้าร่วมการประชุม เรื่องคืนชีวิตให้ภูทับเบิกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ Earth Safe foundation ของมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ
📌ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ และลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเนิน
💠ให้การต้อนรับ นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปี 2565 และลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเนิน
🚗เยี่ยมเยียนเกษตรกรชาวสวนทุเรียน จำนวน 2 ราย พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลรักษาทุเรียน
🚗ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ผักปลอดภัยภูทับเบิก และเยี่ยมชมพื้นที่เพาะปลูกพืชภูทับเบิก
🚗เยี่ยมเยียนเกษตรกรพร้อมให้คำแนะนำในการบริหารจัดการศัตรูพืชในสวนมะนาว และสวนมะม่วงของนางมณฑา กล่อมจิตร
🔹ให้การต้อนรับนายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามงานวิสาหกิจชุมชน
🤝ร่วมทำแผนพัฒนาหมู่บ้านด้านการเกษตรในการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดเพชรบูรณ์ ชนิดสินค้า “เห็ด”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
———————————————————————————–

เตือนภัยเกษตรกร
———————————————————————————–

ข่าวรับสมัครงาน
———————————————————————————–

NEW ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม (1. ประกาศฯ 2.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป )

รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปแผนผังห้องสอบ สำหรับสอบข้อเขียน ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ห้องสอบ และ แผนผังห้องสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตรเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ รายละเอียดเพิ่มเติม

คำสั่ง/ ประกาศ
———————————————————————————–

❇️ รายงานงบทดลอง เดือนกันยายน 2564

❇️ รายการแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564

❇️ รายงานงบทดลอง เดือนกันยายน 2563

❇️รายการแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
———————————————————————————–

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 พฤศจิกายน 2563)

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
———————————————————————————–

วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดของศัตรูพืช

👆 EP.1 การเตือนการระบาดหนอนคืบละหุ่ง

👆 EP.4 การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา

👆 EP.2 การแจ้งเตือนการระบาดเพลี้ยอ่อนและเพลี้ยไฟในพริก

👆 EP.5 โรคใบด่างมันสำปะหลัง

👆 EP.3 การเตือนการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ

👆 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 2019 จังหวัดเพชรบูรณ์

👆 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day ปี 2563 อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

👆 การประกวดมะขามหวาน ปี 2563 และสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์ แห่งปี 2563

📣 ข้อมูลจังหวัดเพชรบูรณ์

📣 Do it From Home
ตอน น้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่

👆 การประกวดมะขามหวาน ปี 2564 และสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์ แห่งปี 2564