ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรของแต่ละอำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่จัดตั้งบูธในงานส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงเกษตร
(19 กุมภาพันธ์ 2558)


ส่งเสริมการปลูกหน่อไม้ฝรั่งรวมถึงการตลาดส่งออก
โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์
(28 พฤษภาคม 2557)

ลงมือขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาร่วมกับเกษตรกรกลุ่ม ศจช
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
(27 พฤษภาคม 2557)


อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสารเคมี ที่ ศจช.ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
(25 พฤษภาคม 2557)


การอบรมโครงการ ส่งเสริมพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2557 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 3 ณ ริมดอยรีสอร์ท ตำบลท่าผล อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (20-22 กุมภาพันธ์ 2557)


ตำบลหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดการอบรมการทำบัญชีครัวเรือนเกษตรกร ได้มีตัวแทนเกษตรกรแต่ละตำบล ในอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการทำอาชีพด้านเกษตรต่างๆ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมและให้ความสนใจในการอบรมบัญชีครัวเรื่อนเกษตรทั้งส้ิน 27 ราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า (7 กุมภาพันธ์ 2557)

เกษตรกรอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้ารับการอบรม โครงการมะขามหวาน ณ ริมดอยรีสอร์ท โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มาเป็นประธานในการเปิดอบรมในครั้งนี้ด้วย และมีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมทั้งส้ิน 100 ราย (13-15 มกราคม 2557)