แผนพัฒนาประจำปี 57 - 59
Link กรมส่งเสริมการเกษตร
:: กรมส่งเสริมการเกษตร ::
:: ระบบอินทราเน็ต (SSNET) ::
:: ปฏิทินการปฏิบัติงาน ::
:: ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ::
:: อาสาสมัครเกษตร ::
:: KM Online ::
:: วิสาหกิจชุมชน ::
:: ระบบสารสนเทศ E-Office ::
:: ห้องสมุดความรู้การเกษตร ::
Link สำนักงานเกษตรอำเภอ
:: เกษตรอำเภอเมือง ::
:: เกษตรอำเภอชนแดน ::
:: เกษตรอำเภอหล่มเก่า ::
:: เกษตรอำเภอหล่มสัก ::
:: เกษตรอำเภอหนองไผ่ ::
:: เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี ::
:: เกษตรอำเภอศรีเทพ ::
:: เกษตรอำเภอบึงสามพัน ::
:: เกษตรอำเภอน้ำหนาว ::
:: เกษตรอำเภอวังโป่ง ::
:: เกษตรอำเภอเขาค้อ ::

วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์
 เพชรบูรณ์ : ดินแดนแห่งความสุข ของคนอยู่และผู้มาเยือน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
พัฒนาเพื่อเป็นดินแดนแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. พัฒนาเพื่อเป็นดินแดนแห่งความสุขด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศ 
   2. พัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   3. พัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัย

 เป้าประสงค์ 
   1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมคุณภาพที่ปลอดภัย การพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
   2.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ เชิงเกษตรและเพื่อสุขภาพที่ประทับใจ และ    ปลอดภัย 
   3. พัฒนาคนและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ 
   4. ส่งเสริมพัฒนาการพาณิชย์และอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
   5. มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 กลยุทธ์ 
    1. พัฒนาพื้นที่ต้นน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
    2. ส่งเสริมเกษตรกรรมและเกษตรอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
    3. อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสร้างความสมดุลระบบนิเวศ 
    4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแรงงานและรายได้โดยมุ่งเน้นสินค้า OTOP 
    5. พัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรมการเกษตรและการบริการ 
    6. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในทุกมิติ 
    7. ส่งเสริมกีฬาและสุขอนามัย 
    8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัย มีจิตสำนึกสาธารณะ คุณธรรม เอื้ออาทร และมีส่วนร่วมในการพัฒนา  
    9. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    10. ส่งเสริมให้มีหลักประกันสวัสดิการสังคมและพิทักษ์สิทธิทางสังคม 
    11. พัฒนาสถานที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ เชิงเกษตรและเพื่อสุขภาพตลอดทั้งปี 
    12. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อสุขภาพ

 

  หน้าหลัก / ข้อมูลหน่วยงาน / นโยบาย/แผน / งาน/โครงการ / แผนที่
สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า
ถนน หล่มสัก-เลย
อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
โทร 056-709008
e-mail : lomkao_pb@doa.go.th
ผู้ทำเว็บไซต์ : นางกองแพง หาภา